man running on road near grass field

ŁATWO DOCHODZI DO NADUŻYĆ

Są to na przykład ludzie, którzy już od dłuższego czasu pozostają bez pracy i nie starają się o zasiłek, bezdomni, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania, oraz pracujący na część etatu, któ¬rzy szukają pełnego zatrudnienia, ale nie są traktowani jak bezrobotni.
Łatwo dochodzi do nadużyć przy interpretowaniu „średnich”. Śred¬nia arytmetyczna z danej grupy liczb obliczana jest w ten sposób, że najpierw dodaje się wszystkie te liczby, a następnie dzieli otrzymaną sumę przez liczbę elementów tej grupy. Na przykład średnia dziesięciu liczb 1, 2, 2, 3, 3,4, 5, 7, 7 i 8 jest równa sumie tych liczb (42) podzie¬lonej przez ich ilość (10). Wynosi zatem 4,2.
Spójrzmy na mylną tezę, w myśl której wyższy przeciętny dochód w danej społeczności oznacza wyższy poziom życia. Dla uproszczenia obliczeń przypuśćmy, że w Lockville i Geartown mieszka po 10 rodzin.