man running on road near grass field

POSŁUGIWANIE SIĘ ANALOGIAMI PRZY FORMUŁOWANIU OCEN

Argument „z analogii” jest często stosowany przy ocenach natury poli­tycznej. Usiłujemy ustalić, jakie działania polityczne są właściwe, na podstawie analizy historycznych dotyczących podobnych sytuacji z prze­szłości. Jednak analogie pomiędzy przeszłością a przyszłością będą występować rzadziej, jeśli nastąpiły duże zmiany. W latach pięćdzie­siątych XX wieku, po II wojnie światowej, wielu ludzi, posługując się analogiami z przeszłości, twierdziło, że Niemcy i Francja pozostaną zażartymi wrogami. Na poparcie swojej tezy powoływali się na histo­rię: przez sto lat poprzedzających rok 1945 te dwa kraje stoczyły wiele wojen o sporne tereny przygraniczne. Wydawało się, że szanse na po­kojową koegzystencję są niewielkie.