woman standing surrounded by exercise equipment

ROLA WARTOŚCI I POSTAW ETYCZNYCH

Musimy być ostrożni w wydawaniu uproszczonych ocen w stosun­ku do ludzkich zachowań czy problemów. Skrajne rozwiązania i decy­zje „albo tak, albo nie”, „albo wszystko, albo nic” często bywają niedo­skonałe, ponieważ ignorują szerokie pasmo informacji i rozwiązań po­średnich, które mogłyby okazać się istotne.Ludzie mają różne poglądy na wiele spraw: dobro i zło, prawdę i fałsz, uczciwość i nieuczciwość, sprawiedliwość i niesprawiedliwość, demo­krację i dyktaturę, bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo. Oceny tych spraw często zależą od wyznawanych wartości etycznych i od znaczeń nadawanych pojęciom stosowanym w ocenach. Etyka zajmuje się badaniem, co ludzie uważają za moralnie słuszne i niesłuszne. Wartości etyczne, albo po prostu „wartości”, to przekona­nia ludzi (grupy osób) dotyczące tego, co jest dobre lub złe, słuszne lub niesłuszne.