woman sitting on the stone in front of the ocean

TE SAME MOŻLIWOŚCI

W konsekwencji kobiety nie miały tych samych możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności co mężczyźni. Co za tym idzie, nie mogły zajmować określonych stanowisk czy uprawiać pewnych zawodów. A kiedy kobiety, którym jednak zezwo­lono na pracę, popełniały błędy, uznawano to za dowód ich niższej warto­ści (dyskutujemy problem stereotypów, uprzedzeń i samo- potwierdząjących się proroctw w odniesieniu do mniejszości).Z kina i telewizji znamy metodę konfrontacji policyjnej, której ce­lem jest zobiektywizowanie identyfikacji. Jest bowiem jasne, że jeśli świadek ma wybrać sprawcę z grupy podobnych osób, to taka metoda zapewnia większą wiarygodność identyfikacji.