person in gray shirt holding black dumbbell

PODSTAWOWE ZNACZENIE

Aby uniknąć nieporozumień i nie mylić takiego rozumowania z podstawowym znaczeniem słowa uogolmeme (dotyczącym formułowania metodą indukcji zdań ogólnych na podsta­wie obserwacji szczegółowych), możemy tego rodzaju nieprawidłowe rozumowanie nazwać nadgeneralizowaniem. Nieprawidłowe uogólnie­nie może zostać nazwane nadgeneralizacją. Znaczy to, że uogólnienie jest błędne, ponieważ zostało użyte poza właściwym dla niego obsza­rem zastosowań, i dlatego może spowodować błędy w rozumowaniach, jeśli posłużymy się nim jako przesłanką. Nadgeneralizacje dotyczące grup ludzi, poszczególnych jednostek czy jakichkolwiek ważnych spraw są jednym z istotnych źródeł niepo­rozumień. Posłuchaj uważnie, jak ludzie krytycznie wypowiadają się o innych. Czy naprawdę wiedzą, jacy są?