woman standing surrounded by exercise equipment

BŁĘDNE UOGÓLNIENIE

Nasza wiedza o świecie jest tworzona drogą rozumowania indukcyjnego na podstawie jednostkowych obser­wacji i jak powstają stwierdzenia ogólne, które stanowią podstawę na­szego myślenia. Często używamy potem takich uogólnień jako przesła­nek w rozumowaniach dedukcyjnych, aby uzyskać — przez wniosko­wanie — nową informację. W sytuacji dziewięć osób na dziesięć by nie kradło, i przesłanka większa by się do nich nie stosowała. Uogólnienie zostało sformułowane w całkowicie nieuzasadniony sposób. Fakt dotyczący tylko niektórych osób został uznany za dotyczący wszystkich. Wielu ludzi używa terminu uogólnianie do opisania tego typu błęd­nych rozumowań, w rodzaju: „Znowu uogólniasz (czymkolwiek by był przedmiot tego uogólnienia)…”