Barbell on the Floor

CO MOŻNA STWIERDZIĆ

Na podstawie badań możemy zatem stwierdzić co najwyżej, że do tej pory w Gargolii nie było wielkich myślicieli.Co więcej, nikt nie ma prawa nazywać dużej grupy ludzi „głupca­mi”. Użycie tego słowa pokazuje, że mówiący podlega stereotypom. Rozumowanie jest w tym wypadku uproszczone i oparte na nadgenera- lizujących przesłankach. Dokonuje się oceny złożonego problemu, w którym rolę odgrywa wiele nieznanych czynników. Udowodnienie ta­kich nadgeneralizacji jak: „Wielcy myśliciele nie pochodzą z krajów, w których żyją głupie narody” i „Gargolia to kraj, w którym mieszkają głup­cy”, jest w zasadzie niemożliwe. Słowo głupcy jest nieostre; oznacza ludzi mało błyskotliwych lub pozbawionych normalnej inteligencji. Jest także określeniem pejoratywnym, którego celem jest pomniejszanie ludzi, dlate­go nie powinno być używane w obiektywnych rozumowaniach.