woman exercising indoors

JAK WYKAZAŁY BADANIA

Przypuśćmy teraz, iż badania wykazały, że z Gargolii nie pochodzą żadni znani myśliciele. Ponieważ wniosek jest prawdziwy, przesłanki tak­że wydają się prawdziwe. Niektórzy wyciągnęliby z tego wniosek, że zda­nia: „Wielcy myśliciele nie pochodzą z krajów, w których żyją głupie naro­dy” i „Gargolia to kraj, w którym mieszkają głupcy”, są prawdziwe. Niemniej jednak, przesłanki tego rozumowania są najprawdopodob­niej fałszywe. Osiągnięcia intelektualne mieszkańców Gargolii to wy­nik złożonych warunków. Być może jest tam nieefektywny system edu­kacyjny, brak surowców naturalnych, panuje bieda, niedożywienie i cho­roby; może też zachodzić kombinacja tych i innych czynników. Fakt, że Gargolia nie wydała wielkich myślicieli, nie dowodzi, że nigdy tak się nie stanie.