woman lifting barbell

ŚREDNIE WYNIKI

Średnie wyniki są często mylące, bo nie ukazują autentycznego roz­proszenia liczb. Aby wyeliminować ten błąd w statystykach dochodów, administracja federalna posługuje się tabelami, w których społeczeń­stwo jest podzielone na pięć grup, stosownie do dochodów (część o najniższych dochodach, część o najwyższych etc.). Jak można wywnioskować z naszej tabelki, średnia dochodów zna­cząco rośnie, jeśli do tabeli dołączy się zaledwie kilka dużych liczb. Tak jak w porzekadle: „liczby nie potrafią kłamać, ale kłamcy potrafią liczyć”. Statystyki i liczby same w sobie nie stanowią problemu; nato­miast ludzie, którzy się nimi nieprawidłowo posługują, mogą docho­dzić do fałszywych wniosków.